Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Charakteristika

Řeholní společnost

Společnost sester Ježíšových je „řeholní společností pro ženy, které Bůh svou milostí povolal k věrnému následování Krista rozjímavým životem v činnosti“. Společnost umožňuje svým členkám vést radikální řeholní život i za mimořádných okolností v dnešní době.

První sestry Společnosti při 25. výročí vzniku SSJ v roce 2006

První sestry Společnosti
při 25. výročí vzniku SSJ

Služba církvi

Sestry Ježíšovy se dávají k dispozici se svými schopnostmi a vzděláním převážně pro různé služby v církvi. Svou prací si vydělávají na nutnou obživu své Společnosti a na sociální zajištění jejích členek. Společnost nemá žádná svá vlastní díla. Vnitřním spojením sester s Kristem tvoří jejich modlitba a práce nerozdílnou jednotu.

Podpora duchovních povolání

Rozvíjením vlastního povolání k Bohu zasvěcenému životu a jeho veřejným svědectvím sestry podporují nová duchovní povolání. Jejich apoštolské nasměrování se projevuje ve snaze pomáhat mladým lidem objevovat velikost Boha a rozněcovat v nich nadšení pro radikální následování Krista. Exerciciemi a duchovními obnovami, které sestry pořádají, a jednotlivými rozhovory, které s děvčaty vedou, v nich podporují zamyšlení nad smyslem života a napomáhají jim nalézat jejich osobní cestu k Bohu.

Způsob života

Všechnu svou činnost prožívají sestry v duchu svého ideálu důvěrného vztahu k Bohu ve veškerém životním dění. Charakteristickým rysem jejich způsobu života je spojení práce a duchovního života; žijí rozjímavým životem v činnosti. Sestry se denně věnují svým duchovním cvičením, vzdělávání v duchovních věcech a vykonávání svého zaměstnání. Část jejich denního programu patří sesterskému společenství jak po stránce duchovní, tak praktické.

Sestrám bylo jasné již od samého začátku, že je tento život velmi náročný. Pracovat v různých zaměstnáních, věnovat čas modlitbě, starat se o společnou domácnost a dokázat žít pohromadě, tzn. vytvořit úzké společenství, vyžaduje velkou osobní zralost a pevný duchovní základ.

Jeden církevní hodnostář se po vzniku Společnosti vyjádřil o těchto sestrách takto: „Čekal jsem, jak dlouho vydrží pohromadě. Teprve když uplynul rok a ještě další, a ony se nerozešly, nabýval jsem přesvědčení, že to není pouhé lidské dílo.“ A dodal: „To není samozřejmé, když ženy vydrží žít společně.“

Situace, do nichž se Společnost ve svém růstu dostává, a jejich řešení přesvědčují sestry samé o skutečnosti, že za ní stojí Bůh.

Oděv

Sestry se oblékají prostě a jednoduše, přiměřeně řeholnímu stavu. O nedělích a slavnostech nosí sváteční tmavomodrý kostým s bílou halenkou, který však nenazývají řeholním oděvem. Viditelným znamením jejich příslušnosti ke Společnosti je náprsní kříž s písmeny SSJ, který nosí na svém šatě, a malý barevný odznak Společnosti na svrchním oděvu.

Znak

znak1

Znak (logo) Společnosti vyjadřuje, že sestry jako Bohu zasvěcené osoby staví svůj  život na Ježíši Kristu. Tímto znakem veřejně vyznávají, že následují ukřižovaného  Krista a patří k němu. Symbolika znaku:

písmena SSJ znamenají příslušnost ke  Společnosti (latinsky Societas Sororum Jesu) a tři hřeby na rubu pouto tří řeholních  slibů k Ježíši Kristu – IHS (řecká zkratka jména Ježíš).