Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Generální kapituly

Generální kapitula 2002

Historicky první generální kapitula SSJ se konala 23. listopadu 2002 v jejím Centru v Olomouci. Uzavřela období mladistvého zrání Společnosti, kterým procházela 21 let do svého církevního zařazení mezi instituty zasvěceného života. První generální představenou SSJ byla zvolena sr. Marie Čeganová.

Gratulace Otce arcibiskupa Graubnera

Gratulace Otce arcibiskupa Graubnera

 

Generální kapitula 2008

II. generální kapitula se konala v Centru Společnosti sester Ježíšových v Olomouci 22. listopadu 2008. Jejím hlavním úkolem byla volba generální přestavené. Této volbě předsedal O. arcibiskup Jan Graubner jako biskup hlavního sídla Společnosti. Svou pravomocí potvrdil volbu sester, které zvolily za generální představenou Společnosti na další období sr. Marii Čeganovou.

Dalším úkolem II. generální kapituly bylo schválení Direktoria – Směrnic a pokynů ke Konstitucím SSJ. Tento soubor norem rozvíjející Konstituce vytvářely sestry v uplynulém šestiletém období na pokyn Kongregace pro instituty zasvěceného života v Římě.

Poté slavil O. arcibiskup spolu s P. Kunertem SJ, zakladatelem SSJ, pro sestry v jejich kapli děkovnou mši svatou.
Následně byla zvolena také generální rada Společnosti, která má napomáhat generální představené při vedení Společnosti.

 

Generální kapitula 2014
kapitula14-10

Generální rada

 
 

III. generální kapitula SSJ se uskutečnila ve dnech 21. – 23. 11. 2014. Předcházela jí pouť sester delegátek k Panně Marii Matce jednoty na Velehrad. Vlastní program kapituly byl zahájen adorací před Nejsvětější svátostí v kapli sv. Ignáce v centru SSJ. Potom zazněly zprávy o celkové situaci SSJ v uplynulých 6 letech, zprávy o stavu obou provincií a také informace o ekonomické situaci. Hlavními úkoly této kapituly bylo schválení Dodatku k Direktoriu SSJ, ustanovení spirituála a volba generální představené a její rady. Schválení Dodatku je výrazem péče o ochranu duchovního bohatství a charismatu SSJ. Vývoj SSJ nezůstal stát. Život sám se svou dynamikou přinesl nutnost doplňků, upřesnění a úprav stávajícího Direktoria.

 
 

Program druhého dne kapituly zahájil O. arcibiskup Graubner mší svatou a následovala volba generální představené. Konstituce stanovují pro tuto službu pouze dvě šestiletá období. Sestry vyjádřily svou volbou prosbu, aby sr. Marie Čeganová mohla tuto službu zastávat i ve třetím období. O. arcibiskup této volební prosbě vyhověl a sr. Marii Čeganovou potvrdil jako generální představenou na dalších šest let. Téhož dne byly zvoleny také generální rádkyně. Ve službě provinční představené České provincie potvrdila generální představená se souhlasem své rady i nadále sr. Alenu Jindrovou.