Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Rok 2011

Prosinec
Věčné sliby
Fiat Bohu a SSJ. Navždy.

Fiat Bohu a SSJ. Navždy.

Letošní slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8.12.) měla pro naši Společnost zvláštní význam. Sestra Petra Kučerová, která do ní před necelými deseti lety vstoupila, dozrála k zakončení své osvědčovací doby. Za hojné účasti spolusester slíbila Bohu svou věrnost navždy.

„Chci vám dnes při této slavnosti věčných slibů jasně říci: Pravá dispozice nejen pro skládání slibů, ale i dále pro jejich zachovávání ve všedním dni je radost. (…) Tuto myšlenku chci zdůraznit i vám všem a dát vám ji jako zásobu na další cestu, aby vám nedošly síly. Je to skutečně radostná záležitost vzdát se všeho a za to obdržet to jediné potřebné. Je to radostná věc prodat všechno, aby bylo možné koupit vzácnou perlu nebo pole, ve kterém je ukryt poklad.“ (Z promluvy P. Kunerta při „slibové“ mši svaté)

 

 

 

Listopad
Návštěva Otce arcibiskupa Graubnera

U příležitosti 30. výročí Společnosti nás 15. listopadu v Centru SSJ poctil svou návštěvou O. arcibiskup Jan Graubner.

Při děkovné mši svaté za naši Společnost zdůraznil v promluvě důležitost osobních setkání s Kristem – v Božím slově, při modlitbě, při mši svaté. Jsou-li živá, uchvacují, osvobozují, dávají sílu k následování, velkoryse, naplno.kronika11-19kronika11-18

Otec arcibiskup zůstal i na společnou večeři, při které jsme mu mohly sdělit, jak se daří naší Společnosti. Na oplátku nás štědře obdaroval moudrým slovem a přátelským sdílením zkušeností z jeho biskupské služby.

Říjen
Duchovní cesta do Izraele

Pouť do Svaté země nazývá Svatý otec Benedikt XVI. „pátým evangeliem“. Tuto zkušenost udělaly i dvě naše sestry Marie a Olga. Na duchovní cestu do Izraele po stopách Ježíše (22.-31.10.2011) se vydaly se čtenáři Katolického týdeníku, pro které pouť pořádala Cestovní kancelář Křížek a duchovně ji doprovázel P. Prokop Siostrzonek OSB.

Sestry se mohly přímo dotýkat míst spojených s životem Krista, Panny Marie, apoštolů… Z této své osobní zkušenosti nám mnohé předávají.

Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme...

Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme…

Na počátku pouti v Judské poušti

Na počátku pouti v Judské poušti

Jsme vděčné za způsob, jakým byla naše pouť vedena – příprava na každý den společnou ranní modlitbou, cenné duchovní impulsy a slavení mše svaté na jednotlivých místech, dostatek času pro tichou meditaci, pěší putování krajinou, cit průvodců pro přítomný okamžik. Více

kronika11-17

Rozhovor s P. Robertem Kunertem SJ

kronika11-14P. Jan Regner SJ požádal P. Roberta Kunerta SJ o rozhovor, který vyšel poslední říjnový den v časopisu Jezuité pod názvem Společnost vyrostla z exercicií. Hlavní téma tohoto čísla totiž znělo „ženy a ignaciánská spiritualita“.

Nové společenství (SSJ) přijalo za svou ignaciánskou spiritualitu. Jezuité nemají a nikdy neměli ženskou větev. Přesto inspirovala tato spiritualita i celou řadu žen…

„Společnost vyrostla z exercicií. První sestry byly raženy mým pohledem na ignaciánskou spiritualitu. Zasáhlo je to natolik, že měly touhu žít z těchto základů. Samozřejmě, že musely spiritualitu sv. Ignáce přizpůsobit sobě. Nemohly ji přece žít jako jezuité. Tím je i zdůvodněno, proč je Společnost nezávislá na Tovaryšstvu Ježíšovu. Vychází z ignaciánské spirituality, ale má své vlastní charisma. Ideál sv. Ignáce se odráží v Konstitucích SSJ. Je to především zaměření na Krista, rozjímavý život v činnosti, indiference, „magis“ ve službě Bohu, cesta pokory, touha pomáhat druhým k Bohu, láska k církvi, úcta k Panně Marii. Ignaciánská spiritualita ale nemá přínos jen pro samotné sestry. Vždyť se věnují i druhým lidem, na spirituální rovině zejména ženám. Svou duchovní zkušeností mohou mnohým zprostředkovávat správnou orientaci.“

Celý text

Září – prosinec
AD MAIOREM DEI GLORIAM

AD MAIOREM DEI GLORIAM

Formační týdny

V rámci každoročních týdenních formačních setkání v olomouckém Centru jsme se letos pod vedením sr. Marie Čeganové a za „duchovního dohledu sv. Ignáce“ zabývaly ignaciánským ideálem v SSJ – magis službou Bohu, indiferencí, duchovním rozlišováním, způsoby pokory, rozjímavostí v činnosti aj. Teď už to „jen“ uvádět do našeho všedního života, práce, apoštolátu…

Srpen
Charváty 2011
Charváty byly opět pohostinné

Charváty byly opět pohostinné

Od 14. do 20. srpna hostila fara v Charvátech nedaleko Olomouce skupinu 11 děvčat ve věku od 12 do 15 let. Probíhal zde tábor, který Společnost od roku 2002 každoročně pořádá, letos na téma: Kdo jsem a kam kráčím?

Každý den měla své místo v programu vedle katechezí také tvůrčí činnost a hry. Nechyběl ani již tradiční nácvik dvou divadelních scének pro farníky. Tentokrát byli jejich hlavními hrdiny v prvním případě starozákonní Abrahám a ve druhém světec Ignác z Loyoly. Novinkou letošního roku byla návštěva několika obyvatel Charvát v jejich domovech. Více

 

 

Červenec
Jubilejní sympozium ke 30. výročí vzniku SSJ

Jubilejní sympozium ke 30. výročí vzniku SSJ

Jubilejní sympozium

Společnost sester Ježíšových je třicetiletá – je to málo nebo hodně? Na léta málo, na obsah hodně. Mohl-li by se hodnotit její život podle vnitřní dynamičnosti, kterou jí dal do vínku Duch Svatý, a je jí proto vlastní, není to žádná stojatá voda…

Proto se u příležitosti „třicetin“ SSJ sešly 30.-31.7. v Centru SSJ v Olomouci rakouské sestry a zástupkyně českých sester na jubilejním sympoziu, aby se společně zamýšlely nad minulostí, současností i budoucností Společnosti. Více

Letní setkání pro děvčata
Tak jsme tady – na faře uprostřed lesů

Tak jsme tady – na faře uprostřed lesů

Od neděle 10.7.2011 obývaly dvě naše sestry spolu se čtyřmi dívkami faru v malebné krajině ve Středolesí u Hranic na Moravě. Celý následující týden se snažily objevovat dotyky Boží skrze různé události, setkání, maličkosti.

Do tohoto dobrodružství si na pomoc přizvaly nebeské pomocníky – sv. Edith Stein a sv. Jana Sarkandra. Proč? Sv. Edith Stein působila za první světové války jako ošetřovatelka v lazaretě v Hranicích n. M. a sv. Jan Sarkander zemřel mučednickou smrtí v Olomouci. Obě místa byla cílem výletů sester s dívkami, a tak k nim mohli oba světci promlouvat a stát se „živou“ inspirací a výzvou. Více

 

 

 

 

 

Červen
Zotavení sester představených

Deset červnových dnů prožily sestry Marie a Alena v Tyrolsku v Zillertalu. Jejich pobyt by se dal shrnout do tří rovin, které se prolínaly a doplňovaly – dotknutí se kořenů SSJ, obohacující setkání a rozhovory s lidmi a v překrásném kraji uprostřed velehor osvěžení duše i těla.

Innsbruck v objetí alpských velikánů

Innsbruck v objetí alpských velikánů

S nadhledem a plné nových sil...

S nadhledem a plné nových sil…

Innsbruck – Sillgasse s jezuitskou rezidencí, kde působil P. Kunert SJ

Innsbruck – Sillgasse s jezuitskou rezidencí,
kde působil P. Kunert SJ

Díkůvzdání v Mariazell

Díkůvzdání v Mariazell

Pouť rakouských sester do Mariazell

O svatodušních svátcích v roce 1981 napsal P. Robert Kunert SJ Nástin řeholní společnosti: Společnosti sester Ježíšových, kterým byl položen základní kámen pro vznik SSJ 31.7.1981. U příležitosti tohoto jubilea podnikly sestry z obou rakouských komunit z Klagenfurtu a Vídně 13.6. na svatodušní pondělí děkovnou pouť do Mariazell.

Květen – červen
Exercicie

V rozkvétající jarní přírodě jsme se v našem olomouckém Centru ponořily do každoročních osmidenních duchovních cvičení. V těch letošních jsme završily čtyřletý cyklus ignaciánských exercicií jejich čtvrtým týdnem, kterým sv. Ignác uvádí do tajemství Kristova vzkříšení.

Co jsou exercicie? Jak je přiblížit? Jsou školou vedení Duchem Svatým, školou naslouchání Bohu. Jejich náplní je zahledět se vnitřním zrakem na Pána. Exercicie tak chtějí pomoci člověku na cestě vnitřního osvobození, aby se nechal vést jen Boží vůlí.

Exercicie sester, duben 2011

Exercicie sester, květen 2011

Exercicie sester, duben 2011

Exercicie sester, duben 2011

Březen
Rozhovor pro Rádio Proglas

Poslední březnovou neděli navštívila naše Centrum v Olomouci redaktorka Rádia Proglas Jana Beránková. V příjemné přátelské atmosféře natočila rozhovor o naší Společnosti s provinční představenou sr. Alenou Jindrovou pro pořad Dotýkání světla (premiéra 11.4.2011 ve 22 hod., repríza 13.4.2011 ve 2 hod. a 14.4.2011 v 16 hod.).

Paní redaktorce neuniklo ani slovíčko...

Paní redaktorce neuniklo ani slovíčko…

Držet pevně pohromadě – doma i na cestách (V ulicích Vídně)

Držet pevně pohromadě – doma i na cestách
(V ulicích Vídně)

Příprava na jubileum

Vstoupily jsme do druhé poloviny přípravného roku na 30. výročí vzniku SSJ. Jeho cíl prohloubit náš společný život ve vzájemné úctě a lásce nás nenechává usnout…

Formačnímu setkání na toto téma se v lednu pod vedením sr. Marie Čeganové věnovala komunita sester v Klagenfurtu. Vídeňské sestry se vydaly v březnu za svým duchovním prohloubením do Olomouce.

 

Leden
Obnova slibů

O slavnosti Zjevení Páně, Tří králů, jsme prožily v Centru SSJ slavnost obnovy slibů jedné z našich juniorek.

...obětovali mu zlato, kadidlo a myrhu ...slibuji chudobu, čistotu a poslušnost

…obětovali mu zlato, kadidlo a myrhu
…slibuji chudobu, čistotu a poslušnost

„Tři mudrci jako zástupci pohanů přicházejí za Ježíškem, aby se mu poklonili. Jak tohoto novorozeného krále našli, dobře víme. K cíli jejich cesty je přivedla hvězda, která se jim ukázala na obloze. …můžeme říci, že právě sliby a život podle slibů jsou pro nás bezpečnou cestou, abychom došli k cíli, ke Kristu.“

(Z promluvy P. Kunerta při mši svaté)