Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Rok 2012

Listopad
Generální představený Tovaryšstva Ježíšova A. Nicolás SJ v České republice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve dnech 27.-29.11.2012 navštívil P. Adolfo Nicolás SJ, generální představený Tovaryšstva Ježíšova, Českou republiku. V rámci svého pobytu mezi českými jezuity se také setkal s laickou ignaciánskou veřejností, s těmi, kteří se hlásí k ignaciánské spiritualitě a žijí z jejího duchovního bohatství. A k nim patří i sestry Ježíšovy.

Sestry z Českého Těšína přijaly pozvání na mši sv., kterou slavil P. generál 27.11. v Brně v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Setkání P. generála se spolupracovníky a přáteli jezuitských komunit na Moravě se konalo téhož dne navečer v olomouckém Centru Aletti, kam přišel pozdravit P. Nicoláse SJ a jeho asistenta pro střední a východní Evropu P. Leitnera SJ v doprovodu sester P. Kunert SJ. Sestry v Praze měly možnost se setkat s P. generálem 28.11. při mši svaté v kostele sv. Ignáce a následné besedě. Sesterská komunita se pak s ním osobně pozdravila v rezidenci jezuitů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHloubku, svěžest a aktuálnost ignaciánské spirituality pro pastoraci v dnešním světě prezentoval P. generál v odpovědích na kladené otázky, a to nejen svými slovy, ale celou svou osobou. Setkání s P. Nicolásem SJ, 29. nástupcem sv. Ignáce, prohlubuje v sestrách vědomí vzácnosti ignaciánských duchovních pramenů, z kterých mohou plnými doušky čerpat.

 

 

 

 

 

Formační týden

LallemantCover03.indd

V letošním formačním týdnu, který proběhl pro české sestry ve třech kurzech od září do listopadu v Centru SSJ v Olomouci, jsme se ponořily do duchovního učení P. Luise Lallemanta SJ. V doprovodu sr. Marie Čeganové jsme odhalovaly „hlubinu srdce“ a způsoby, jak je očisťovat, aby se stávalo poddajným Duchu Svatému.

 

 

 

 

 

Po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma

kronika12-17Také letos (3.-12.11.) se dvě sestry, Ludmila a Jana, vydaly objevovat Svatou zemi, i tentokrát s Cestovní kanceláří Křížek, se čtenáři Katolického týdeníku a v duchovním doprovodu P. Prokopa Siostrzonka OSB.

Během několika málo hodin je člověk „přenesen“ do pouště. „Co jste vyšli na poušť uvidět?“ (Mt 11,7) Možná právě zde zahlédne člověk trochu pravdivěji sebe, aby mohl očekávat, a pak také zaregistrovat Boha.

Poušť nás mohla otevřít pro tajemství Ježíšova života, tak jak jsme se s nimi postupně setkávaly u Jordánu, v Betlémě, v Nazaretě, v galilejské Káně, na Hoře blahoslavenství, u jezera, na hoře Tábor, v Jeruzalémě na Olivové hoře, na křížové cestě, na Golgotě i u prázdného hrobu…
 

Díky společenství poutníků jsme mohly snadno zakoušet, jaké to asi bylo, když Ježíš učil své učedníky jednoduše na cestách touto zemí. I my jsme zde byly o mnohém poučeny…

Náš izraelský průvodce nám zprostředkoval také pohled na současný Izrael s jeho radostmi i bolestmi, které si nese svými dějinami. Je Boží přízní (a Bohu díky za to), že jsme mohly pouť až do posledního okamžiku prožít v pokoji. Naše letadlo odlétalo z Tel Avivu 12.11.2012 časně ráno. Už 14.11.2012 se ve Svaté zemi opět rozhořel izraelsko-palestinský konflikt, který tentokrát zasáhl překvapivě i Tel Aviv a Jeruzalém.kronika12-15kronika12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

Září
kronika12-13Příchod čekatelek

Během léta se dvě dívky rozhodly jít za Božím voláním a blíže poznat Společnost sester Ježíšových. Na začátku září proto přišly do našeho domu v Olomouci jako čekatelky. Jejich úkolem nyní je v atmosféře modlitby a v doprovodu sester rozpoznávat, zda je Bůh zve k řeholnímu životu v SSJ.

kronika12-12

Srpen
Návštěva O. biskupa Schwarze v Olomouci

Rakouská diecéze Gurk-Klagenfurt uspořádala na konci srpna pouť do jižního Polska po stopách Jana Pavla II. První z šesti etap vedla z Korutan přes Vídeň do Olomouce. V programu tohoto dne mimo jiné stálo: Setkání se „sestrami Ježíšovými“ (SSJ), založenými v Klagenfurtu jako nový řád.

Vzhledem k této události byl termín exercicií rakouských sester uzpůsoben tak, aby se setkání mohly některé zúčastnit. 27.8. se na Svatém Kopečku setkalo několik českých a rakouských sester s více než sto korutanskými poutníky při odpolední mši sv., kterou sloužil O. biskup Schwarz, duchovní průvodce pouti.

kronika12-10Poté O. biskup přijal pozvání k občerstvení a přenocování v Centru SSJ, kde ho již očekával P. Kunert SJ a ostatní sestry. Přátelský rozhovor v zahradě či při společné večeři byl povzbuzením pro obě strany.

Dříve než se na druhý den O. biskup opět připojil ke svým poutníkům, slavil s přítomnými ranní mši svatou v domácí kapli.

kronika12-11

Charváty 2012

kronika12-911. ročník prázdninového setkání děvčat se sestrami se konal 4.-11.8.2012 na faře v Charvátech u Olomouce.

Hlavním tématem celého týdne byla Ježíšova blahoslavenství. Svým strhujícím příkladem a hlubokým vztahem k Pánu Ježíši inspirovala děvčata služebnice Boží Anička Zelíková z Napajedel. O jejím životě děvčata nacvičila divadelní představení.

Celé setkání vyvrcholilo závěrečnou poutí na Velehrad a do Napajedel.   Více…

 

 

Červeneckronika12-8
Věčné sliby

V den slavnosti sv. Ignáce z Loyoly 31.7. se v Centru shromáždily sestry z několika komunit. Při mši sv., kterou sloužil P. Kunert SJ, provázely sr. Pavlu Rychnovskou při skládání věčných slibů. Jimi dala sr. Pavla konečnou odpověď na Boží volání, které ji před deseti lety zasáhlo.

„Tři prvky – milost Božího volání, ‚ano’ sestry a přijetí skrze církev – způsobují vlastní niterné zasvěcení sestry Bohu a Boží službě. Jde o nové zasvěcení, které plněji, hlouběji nebo radikálněji a jasněji rozvíjí zasvěcení uskutečněné ve křtu. Je to svobodné rozhodnutí k úzkému následování Krista, ‚ano’ z lásky, která nemůže jinak.“ (Z promluvy při mši svaté)

 

 

 

 

Prázdninová duchovní obnova

„Mistře dobrý, co mám dělat…(Mt 19,16)?“ S touto otázkou v srdci přijelo 5.-8.7.2012 do ticha Centra SSJ v Olomouci šest dívek ve věku 16 – 18 let. K hledání odpovědi jim sestry nabídly malou školu ignaciánské modlitby, impulsy k prohloubení víry i chvíle osvěžení na čerstvém vzduchu.kronika12-6

kronika12-7

„Během těchto dní jsem našla odpovědi na otázky, se kterými jsem přijela, ale odjíždím s otázkami, které mi dávají na zamyšlenou ještě daleko více,“ zhodnotila duchovní obnovu jedna z dívek.

Duben
Pouť do Říma

Desáté výročí schválení SSJ římskou kongregací pro zasvěcený život bylo pěknou příležitostí pro pouť šestice sester do Říma.

U hrobů svatých mučedníků a vyznavačů v hlavních římských bazilikách i v četných dalších kostelích předkládaly Bohu společně i osobně mnohé prosby a díky. Zvláštní místo v putování po Věčném městě zaujímala místa spojená se životem sv. Ignáce a jeho synů. Jim především svěřovaly sestry budoucnost SSJ.

 

Pod ochranou sv. Jana Berchmanse SJ

V bazilice Santa Maria Maggiore si u jesliček dokonce zazpívaly

 

 

Březen
Exercicie

Od 22. do 30. března proběhl v Centru SSJ první letošní kurz exercicií pro sestry. Jejich tématem byla blahoslavenství (Mt 5,1-11).

„Kdybychom do všech blahoslavenství pronikli opravdu dokonale, nalezli bychom Ježíše na kříži, Ježíše jako Moudrost lásky, Ježíše v jeho slávě. Ježíš žil všechna blahoslavenství plně na kříži a žil je po celý svůj pozemský život.

Na Hoře blahoslavenství

Na Hoře blahoslavenství

Když se zabýváme blahoslavenstvími, hledíme vždy na Ježíšovo a Mariino srdce. Blahoslavenství, to je osmero cest vedoucích k tajemství Ježíšovu, díky nimž do něj můžeme proniknout i my.“ (M.D.Philippe)

Úhlem blahoslavenství se sestry pod vedením sr. Marie Čeganové prohlubovaly také v ignaciánské spiritualitě a vlastním charismatu SSJ. Další tři kurzy exercicií budou následovat v květnu, červnu a srpnu.

 

 

 

 

 

 

Únor
Návštěva pana kardinála Schönborna

DIGITAL CAMERA21. února prožily sestry ve Vídni malou slavnost. Mši svatou v jejich komunitě sloužil vídeňský arcibiskup Christoph kard. Schönborn, a to v den 14. výročí svého jmenování kardinálem. V promluvě sestrám mimo jiné řekl: Ve čtení stojí: „Přijďte blíže k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám.“ Boží touha po lidech, to je velká útěcha. To bude stále silnější než slabost učedníků, slabost apoštolů, slabost křesťanů. Boží touha po nás.

Společenství vídeňských sester rozšířily pro tuto slavnostní příležitost dvě sestry z Klagenfurtu a také dvě české sestry.

V přátelském rozhovoru při společné snídani vzpomněl pan kardinál i na své české kořeny, když citoval výrok nově jmenovaného kardinála pražského arcibiskupa Dominika Duky pro ČT 24: „Měli bychom dodat, že česká země má tři kardinály, protože kardinál Schönborn je rodák z Čech.“