Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Rok 2013

O. arcibiskup Graubner s P. Kunertem SJ

O. arcibiskup Graubner s P. Kunertem SJ

Prosinec
Setkání s Otcem arcibiskupem Janem Graubnerem

Setkání s O. arcibiskupem Graubnerem v Centru Společnosti jsou přátelskými rozhovory, kde zaznívají naše zkušenosti, radosti i starosti. O. arcibiskup na ně reaguje zkušenostmi ze své pastýřské služby, které i nám mohou v mnohém pomoci. V této atmosféře jsme prožili s O. arcibiskupem Janem společný večer 3.12.2013, kdy jsme ho mohly u nás opět přivítat.

Nejprve ale sloužil v naší kapli mši sv. ze svátku sv. Františka Xaverského. Při ní nás v promluvě vybízel k podobnému apoštolskému zápalu – v našich zdejších podmínkách – jako měl tento světec-misionář.

 

Rok charismatu

Mezi témata, kterým jsme se při setkání s O. arcibiskupem také věnovali, patřil Rok rodiny, vyhlášený Českou biskupskou konferencí pro rok 2014. V jeho prožívání se bude pozornost jistě soustředit na to, co rodina potřebuje, z čeho má žít, co ji buduje a vytváří, co se má proto posílit. Tak také my v rámci našeho společenství se chceme zabývat tím, co ho vytváří, posiluje, z čeho máme žít a na čem stavět, abychom vytvářely „rodinu“, kterou je naše Společnost. Od adventu 2013 do adventu 2014 budeme proto prožívat Rok charismatu, kterým se chceme také připravit na třetí generální kapitulu na podzim 2014.

Září – říjen
V srdci církve

Na přelomu září a října se šest sester vydalo na týdenní pouť do Říma. Rok víry byl k tomu dobrou příležitostí. Setkání s církví a s mnoha svatými Věčného města, stejně jako dojmy z putování po místech spojených s životem a působením sv. Ignáce a jeho druhů v sestrách stále ještě doznívají.

Vlídné a přátelské přijetí v „srdci církve“ zakoušely sestry také díky pobytu v českém centru Velehrad.

kronika13-18

 

„My jsme nebyli turisté, my jsme byli poutníci, kteří prochází místa s posvátnou bázní, hlubokou láskou, dojetím a v srdci zakouší, jak dobrým Božím dílem je Církev, která nás všecky spojuje v jedno.

Ty, co zemřeli a jsou už u Pána Boha, s těmi živými, kteří přicházejí v desetitisícových zástupech, aby mohli poznat posvátný Řím a také na vlastní oči uvidět a zažít svého papeže, živého zástupce Krista zde na zemi.

Tito lidé přicházejí rádi dobrovolně, touží najít posilu a povzbuzení. Je to tajemství Boží přitažlivosti, tolik lidí v lásce a pokoji nemůže svést dohromady žádná lidská síla nebo motiv.“kronika13-19

 

Zvláštní událostí byla pro sestry účast při nedělní mši sv. na Svatopetrském náměstí se Svatým otcem Františkem.

Letošní volba Svatého otce byla pro nás velkým překvapením a radostí, o to více, že je nám blízký ignaciánskou spiritualitou. Z jeho slov často a rády čerpáme.

 

Srpen
Exercicie 2013 – „Blahoslavení, kteří uvěřili“

kronika13-14Rok víry, prožívaný v celé církvi, a jubilejní rok příchodu našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje daly také téma letošním exerciciím sester: „Blahoslavení, kteří uvěřili“. Byly to exercicie o víře. Dívaly jsme se na ni z různých aspektů a ponořily jsme se do rozjímání vybraných úryvků evangelia. Kromě sr. Marie Čeganové byl „naším průvodcem“ také sv. Ignác se svou exerciční knížkou.

Věříme, že duchovní cvičení pomohla každé z nás udělat další krok k hlubší, autentické víře, která se opírá o Boží slovo a Boha samého a je pravou směrovkou a oporou v „bouřích a zkouškách“ života.

Tři exerciční kurzy proběhly v našem olomouckém Centru již na jaře a poslední čtvrtý pro rakouské sestry v srpnu.

Poutníci na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman

Poutníci na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman

Charváty 2013

Na 12. ročník prázdninového setkání na faře v Charvátech 4.-11.8.2013 přijalo pozvání 13 děvčat (12-15 let), kterým se věnovaly čtyři sestry.

V katechezích jsme se učily od Pána správným vztahům – k Bohu Otci, rodičům, přátelům i nepřátelům, apoštolům a hříšníkům. Naslouchaly jsme mu při modlitbě a příklady jeho jednání se inspirovaly v Písmu svatém. Program doplňovala práce, hry i odpočinek.

Díky nácviku divadelního představení o sv. Cyrilu a Metodějovi jsme se s našimi „Otci víry“ více sblížily. Více…

 

Červenec – srpen
Ke kořenům víry – Velehrad 2013
Před velehradskou bazilikou

Před velehradskou bazilikou

 

„Bože, cos ráčil před tisíci roky

rozžati otcům světlo víry blahé,
jenžto jsi řídil apoštolů kroky
z východu k naší Moravěnce drahé.

Na Velehradě bratři ze Soluně,
Cyril a Metod, kázali nám spásu;
ochranu skytli v církve svatém lůně,
učili národ znáti ctnosti krásu.

K tobě hlas prosby z této vlasti vane:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!“
(Kancionál – píseň 828)

kronika13-12

 

 

Na mši sv. na Velehrad k oslavě 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje putovaly 5.7. sestry ze tří komunit – z Kožušan, Ústí nad Orlicí a Českého Těšína.

Liturgická oslava cyrilometodějského výročí, osobní prosby a úmysly, ale také mnohá přátelská setkání patřily k této jubilejní velehradské pouti.

 

Na poutní cestě k Velehradu

Na poutní cestě k Velehradu

 

 

 

V letošním roce se stal Velehrad cílem putování sester od jara až do konce léta hned několikrát.

Na Pannu Marii Prostřednici všech milostí 8.5. podnikl pouť na Velehrad noviciát a v předposlední srpnový den, kdy „patřil“ Velehrad řeholníkům, se k jejich společné pouti připojilo šest sester SSJ. Dvě zůstaly i na následnou konferenci o řeholním životě s tématem „Duchovní cvičení v zasvěceném životě“.

 

 

Květen – červen
Vídeňské sestry v komunitní kapli Jména Ježíš

Vídeňské sestry v komunitní kapli Jména Ježíš

Vídeňská komunita na novém

Vzhledem k tomu, že komplex budov Tovaryšstva Ježíšova, ve kterém bydlely sestry ve Vídni 9, potřebuje generální opravu, musely si sestry hledat nové přístřeší. S pomocí Boží jej také našly. Na začátku května se proto rozloučily s farností při kostele sv. Petra Kanisia, ve které prožily uplynulých sedmnáct let, a po nutných přípravách a důkladném úklidu se přestěhovaly do nového bytu ve Vídni 8.
7.6.2013, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně, posvětil P. Nicholas Thenammakkal OFM Conv. v rámci mše sv. komunitní kapli sester.

Tuto slavnost slavily vídeňské sestry se spolusestrami z Korutan, a také s generální představenou sr. Marií Čeganovou a provinční představenou České provincie sr. Alenou Jindrovou.

Kaple je důležitou součástí každé komunity, ta ve Vídni je zasvěcena Jménu Ježíš, které sestrám stále připomíná jejich příslušnost k Ježíši Kristu.

Květen
Přijetí nové členky
Trojlístek novicek

Trojlístek novicek

 

„Jen málo lidí tuší, co by z nich Bůh udělal, kdyby se bezvýhradně odevzdali jeho milosti,“ říká v jednom svém výroku sv. Ignác z Loyoly. Tímto směrem se 19.5. vydala čekatelka Lucie Hofírková, když na Boží volání k řeholnímu životu odpověděla vstupem do noviciátu SSJ.

Nebyl to den ledajaký. 19. květen je výročním dnem zřízení SSJ jako řeholní společnosti a pro naši Společnost také zvláštním mariánským svátkem, letos na tento den připadla i slavnost Seslání Ducha Svatého. Požehnanou budoucnost pod vedením Ducha Svatého a ochranou Panny Marie jsme proto vyprošovali novicce Lucii  i celé Společnosti.

 

 

Duben
Nezapomněli ani spolubratři SJ...

Nezapomněli ani spolubratři SJ…

Životní jubileum P. Roberta Kunerta SJ a sestry Marty Kaniové

29. duben je v kalendáři spjat se jménem Robert. Náš zakladatel však slaví v tento den nejen své jmeniny, ale také narozeniny. Letos byly kulaté – osmdesáté.

K této příležitosti se v Centru vystřídaly sestry jako zástupci všech komunit SSJ. Při oslavě 27.4. jsme jubilantovi předaly jako dar Společnosti sborník se vzpomínkami s názvem „Jak šel život…“.

kronika13-5

 

kronika13-7

Týž sborník, plný zkušeností a pohledů na ty, kteří stáli u zrodu SSJ, předaly sestry ve stejný den také sr. Martě Kaniové.

Své životní jubileum sice kalendářně oslavila o měsíc dříve, ale vzhledem k tomu, že připadlo do Svatého týdne, odložily sestry spolu s jubilantkou jeho společnou připomínku až do doby velikonoční.

 

 

Leden
Přijetí do SSJ a příchod čekatelky

kronika13-1

V den památky Panny Marie Matky jednoty 18.1. prožily sestry v Centru SSJ za přítomnosti P. Kunerta SJ a prvních čtyř sester Společnosti radostnou událost – vstup Jiřiny Čípkové a Anny Bartoňové do Společnosti. Z čekatelek se tak staly novicky. Tímto dnem – s radostí a odvahou – vykročily na cestu užšího následování Krista řeholním životem ve službě Bohu a bližním.

kronika13-2

„Raduj se, že začínáš nový život, ke kterému Tě povolal sám Bůh…“
(P. Kunert SJ, Studijní texty pro noviciát)

V polovině ledna přivítal dům na Zeyerově 5 novou obyvatelku, čekatelku Lucii, která bude v noviciátním společenství vrůstat do svého povolání, které poznala a pro které se rozhodla na podzim loňského roku.

 

 

 

 

 

Nová provinční představená Rakouské provincie
Generální a provinční představené s P. Robertem Kunertem SJ

Generální a provinční představené
s P. Robertem Kunertem SJ

1.1.2013 se stala provinční představenou Rakouské provincie sestra Markéta Honusová.

Při lednovém setkání k této příležitosti ve Vídni se sestry z Klagenfurtu i Vídně společně s generální představenou sr. Marií Čeganovou vzájemně povzbudily ke krokům v další etapě života Rakouské provincie.

Při předání jmenovacího dekretu

Při předání jmenovacího dekretu