Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Rok 2014

Listopad
kronika14-11Generální kapitula SSJ

Ve dnech 21.-22.11.2014 proběhla v Centru Společnosti v Olomouci III. řádná generální kapitula SSJ. Jejím vrcholem byla volba generální představené, které v sobotu 22.11. předsedal O. arcibiskup Jan Graubner.
kronika14-10

 

Sestry svými hlasy projevily přání, aby v této službě i v třetím období pokračovala sestra Marie Čeganová. O. arcibiskup tuto volební prosbu přijal a sr. Marii potvrdil jako generální představenou na dalších šest let.   Více…

 

 

Říjen
30 let věčných slibů
Sestry jubilantky se sr. Marií Čeganovou

Sestry jubilantky se sr. Marií Čeganovou

 

S vděčností za dar povolání k následování Krista v řeholním životě se ve dnech 11.-13.10. v Olomouci setkaly první čtyři sestry Společnosti. Se sestrami představenými a olomouckou komunitou se ohlédly za počátky svých povolání i za vznikem SSJ a připomněly si den svých věčných slibů. Na závěr setkání popřály prvním sestrám novicky malým hudebním vystoupením.

Složením slibů chudoby, čistoty a poslušnosti 7.9.1984 v Klagenfurtu se první sestry navždy zasvětily Bohu a položily tak pevný základ SSJ.

 

 

 

Září – Říjen
Formace v radostném duchu

kronika14-8V září a říjnu se první tři skupiny sester zabývaly exhortací papeže Františka „Radost evangelia“. Svěžest i důraz papežových slov těžko nechá někoho v klidu a v zaběhnutých kolejích. Stále opakovaná výzva „vycházet ze sebe ke druhým“ žádá osobní odpověď…

„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat…“ (Radost evangelia, č. 3)

„Když se o něčem řekne, že to má „ducha“, označuje to obvykle nějakou vnitřní hybnou sílu, která podněcuje, motivuje, povzbuzuje a dává smysl osobnímu i společnému konání. …vzývám ještě jednou Ducha Svatého a prosím jej, aby přišel obnovit církev, otřást jí a podnítit ji k odvážnému vyjití ze sebe…“ (č. 261).

„Co by to bylo za lásku, která necítí potřebu mluvit o milované osobě a představovat ji druhým? Pokud nezakoušíme intenzivní touhu sdílet tuto lásku, potřebujeme se zastavit v modlitbě a prosit Pána, aby nás opět nadchl… Předstoupíme-li před něho s otevřeným srdcem a dovolíme-li mu, aby na nás pohlédl, rozpoznáme pohled lásky…“ (č. 264).
Ve dvou zbývajících formačních skupinách v listopadu a v lednu příštího roku se nad tématem společně setkají české a rakouské sestry.

kronika14-7

Září
Noviciátní praxe

V průběhu léta postupně všechny tři novicky ukončily první etapu noviciátního vzdělávání a vstoupily do druhé, kterou tvoří období apoštolátní praktické činnosti.

Na startu druhé etapy...

Na startu druhé etapy…

 

 

 

 

První větší seznámení s praktickým životem sester dal novickám desetidenní pobyt v pražské komunitě, kde si také vyzkoušely, co obnáší práce sákristánky v kostele sv. Ignáce.

Souvislejší praxi konají dvě novicky v dobrovolnické službě v domech pro seniory, na Svatém Kopečku a ve Velké Bystřici, a třetí v olomouckém Centru Aletti. Sesterský život „okoušejí“ při častějších pobytech mezi sestrami v Hradci Králové, v Olešné a v Olomouci.

 

Srpen
Charváty 2014

kronika14-5Oblíbené letní setkání pro děvčata 12 – 15 let se letos konalo již potřinácté, a to 17.-23.8.2014 opět na faře v Charvátech u Olomouce. Program pro 23 účastnic připravovaly čtyři sestry spolu s jednou asistentkou, studentkou Kristýnou.

Jako motto setkání zvolily „Blahoslavenství chudých“. Štěstí v něm ukryté pak pomáhaly objevovat dívkám při modlitbě, v katechezích o Svaté rodině, při vytváření společenství, různých pracovních službách i ve volných chvílích.

Při nácviku divadelní hry podle knihy Jana Dobraczyńského „Stín otce“ živě promlouval příklad svatého Josefa.   Více…

 

Červenec – Srpen
Na závěr exercicií

Na závěr exercicií

V naslouchání Pánu

Začátkem července se novicky na tři dny uchýlily do ústraní, aby celou svou pozornost věnovaly Bohu a v usebrání hledaly, jak lépe mu mohou sloužit. Exerciciemi je provázela magistra novicek.

Zastavit se a ztišit přijely do Centra SSJ v Olomouci v průběhu prázdnin také čtyři dívky. V osobní modlitbě měly příležitost k prohloubení svého vztahu ke Kristu i k rozpoznávání Božího volání v jejich životě.

„Čím více se naše duše nalézá sama a v ústraní, tím více se stává schopnější přiblížit se svému Stvořiteli a Pánu a dotýkat se ho; a čím více se mu přiblíží, tím více se disponuje pro přijímání milostí a darů od jeho božské a svrchované dobroty“ (sv. Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, č. 20).

Květen
Modlitby za nová kněžská a řeholní povolání

kronika14-3Čtvrtou nedělí velikonoční, nedělí Dobrého Pastýře, vrcholí týden modliteb za duchovní povolání, kdy církev prosí o nová kněžská a řeholní povolání. K tomuto dni, letos již jednapadesátému, posílá Svatý otec každoročně své poselství. V letošním se papež František zaměřil na „Povolání jako svědectví o pravdě“.

Péče o nová duchovní povolání patří k poslání SSJ. Komunity i jednotlivé sestry se proto k výzvě evangelia „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“ (srv. Lk 10,2) připojují osobní modlitbou, vedením adorací ve farnostech, kde působí, nebo vydáváním svědectví o řeholním životě. V královéhradecké diecézi, která prožívá svůj jubilejní rok v zaměření právě na povolání, byly sestry pozvány, aby promluvily na toto téma mezi mladými, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování. Sestry, ke kterým se přidaly také dvě novicky druhého roku, se sešly s biřmovanci v Hradci Králové, v Ústí nad Orlicí, v Dolní Čermné a v Pardubicích.

Duchovní povolání je na prvním místě Božím pozváním, porozumět mu a mít odvahu ho přijmout však není pro nikoho snadné. Snahou sester proto je mladým lidem v rozlišování povolání pomáhat. Dívkám a mladým ženám nabízí osobní doprovázení a duchovní obnovy zaměřené na rozlišování povolání (viz Pozvání).

Únor – duben
Na cestě Rokem charismatu

Rok charismatu pobízí Společnost kupředu – nejen v přípravách III. generální kapituly, ale jak doufáme, především v zintenzivnění formace duchem SSJ.

Začátkem února přijalo pozvání do Centra Společnosti šest rakouských sester z Vídně a Klagenfurtu. V Olomouci se k jejich společenství připojila Rakušanka sestra Marlies, již delší čas působící v České republice. Nejprve se společně věnovaly tématům souvisejícím s podzimní kapitulou, která v jistém smyslu opět pootvírá dveře nové budoucnosti SSJ.

Následný formační týden sestry využily k vnitřnímu ztišení a v doprovodu sr. Marie Čeganové se ponořily do tématu „Čistota a bdělost srdce“ podle osvědčeného duchovního autora P. L. Lallemanta SJ († 1635). Myšlenky z jeho učení, aktuální v každé době, ukazují praktickou cestu, jak usilovat o čisté srdce a stávat se skutečným Božím nástrojem.

kronika14-2

 

Dvě starší rakouské sestry přijaly pohostinství sester v Olomouci o měsíc později. Jejich individuální formační pobyt v „srdci Společnosti“ je velmi povzbudil. Živé hovory se sestrami pro ně byly vzpruhou a pobídkou, milou tečkou pak setkání s novickami, které se podělily o své zkušenosti z prvního roku řeholního života.

V prvních dnech Svatého týdne (13.-16.4.) navštívila generální představená sr. Marie Čeganová vídeňskou komunitu. Ke společnému pracovnímu a formačnímu setkání přicestovaly také dvě sestry z Klagenfurtu.

 

Dvě skupiny sester již mají za sebou letošní kurz exercicií (březen, duben), další dva budou následovat v květnu a v srpnu. Tyto dny ústraní a přebývání s Pánem, jejichž motto zní: „Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme“ (Gal 5,25), uvádí sestry do hloubky Ducha Kristova, ducha ignaciánské spirituality a do charismatu Společnosti.

"Věčná sestra" s P. Kunertem SJ

„Věčná sestra“ s P. Kunertem SJ

Leden
Věčné sliby

„Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho.“ (Žl 118,24) Takovým dnem se stal pro sr. Markétu Trešlovou 5. leden 2014. V něm došla k vytouženému okamžiku a završila své osvědčování ve Společnosti věčnými sliby. Při tomto kroku ji doprovodily sestry z Olomouce a její spolusestry z komunity v Kožušanech. Mši svatou z 2. neděle po Narození Páně s obřadem skládání slibů sloužil P. Kunert SJ.

Věčné sliby jsou naplněním touhy každé sestry, která se vydala na cestu následování Krista v chudobě, čistotě a poslušnosti. Jimi se chce pevně a navždy připojit k Ježíši Kristu a dát svůj život k dispozici Jeho lásce. I když požadavky Boží lásky jdou za hranice lidských možností, v Kristu je možné všechno…