Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Organizační struktura

Společnost sester Ježíšových je institutem zasvěceného života – řeholní společností diecézního práva.

generální-rada-14
 

Generální kapitula

Nejvyšší autoritou ve Společnosti je generální kapitula, která představuje celou Společnost. Je znamením její jednoty v lásce.

Řádná generální kapitula je svolávána každých šest let. Přísluší jí chránit duchovní dědictví Společnosti a provádět jemu odpovídající přiměřenou obnovu. Generální kapitula volí generální představenou a její radu.

Při generální kapitule v roce 2014 byla pro následující šestileté období zvolena generální představenou sr. Marie Čeganová.

 

Generální představená

Generální představená, která sídlí v Centru SSJ v Olomouci (ČR), vede celou Společnost. V její úloze jí pomáhá generální rada.

Pod přímou správu generální představené náležejí komunity v zahraničí (Řím, Vídeň, Klagenfurt) a komunita v Olomouci spolu s noviciátem.

Generální představené podléhá provinční představená České provincie.

struktura-18
 

 

Provincie

Českou provincii tvoří šest komunit (dvě komunity v Praze, Ústí nad Orlicí, Český Těšín, Kožušany u Olomouce a Olešná u Nového Města na Moravě). Provincii spravuje za podpory své rady provinční představená.

Od 1.1.2018 byla provinční představenou pro následující tříleté období jmenována sr. Petra Kučerová.

 

 

 

 

Komunity

Komunity jsou základními buňkami Společnosti. Malá společenství tří až pěti sester pod vedením místní představené usilují o to, aby vytvářela společenství ve víře, v kterých je především hledán a milován Bůh.

Středem každé komunity je kaple s eucharistickým Kristem. Zasvěcení každé kaple naznačuje komunitám jejich specifické poslání.

Sestry bydlí v domech (bytech) Společnosti a žijí společně prostým způsobem života.